Wij zijn het Service Centrum voor Nilfisk Nederland

Op werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis*

Privacy beleid

Privacy Policy VVS Bedrijven BV

VVS-Online.nl is onderdeel van VVS Bedrijven BV. VVS Bedrijven BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVS Bedrijven BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VVS Bedrijven BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VVS Bedrijven BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinde;
-Communicatie over de opdracht en/of bestelling;
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VVS Bedrijven BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
-(Zakelijk) Telefoonnummer;
-(Zakelijk) Mobiel telefoonnummer
-(Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door VVS Bedrijven BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door VVS Bedrijven BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen over onze producten en acties
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VVS Bedrijven BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door VVS Bedrijven BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
-Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU:
*Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
*Minderjarigen
*Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:
VVS Bedrijven BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-Alle personen die namens VVS Bedrijven BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

VVS Bedrijven BV
Carneool 122
3316 KC Dordrecht
Telefoon 078-6175553
info@vvs-online.nl

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw tijdelijke IP-adres herkend en zo mogelijk de site of email van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren.
Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren. Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt vvs-online.nl ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Vvs-online.nl mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij vvs-online.nl bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is vvs-online.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Gebruikte cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en functionele cookies om het gebruiksgemak te verbeteren. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden.

Zie hieronder een lijst met de cookies die wij gebruiken, welke gegevens de cookies verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

PHPSESSID
Deze cookies zijn functionele cookies waarin de zogenaamde sessie-informatie worden opgeslagen. Deze sessie-informatie zelf wordt overigens op de webserver opgeslagen en niet op de computer van de gebruiker. Deze cookie verloopt wanneer de browser wordt gesloten. De sessie wordt gebruikt om allerlei informatie in op te slaan, zoals het winkelwagentje van de gebruiker. Zonder deze cookie is het kopen van producten via onze website niet mogelijk. De return-link, deze cookie maakt het mogelijk dat de gebruiker op een gemakkelijke manier terug kunt gaan naar de vorige pagina. Deze functionele cookies zijn onmisbaar voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgezet.

Google Analytics
__utma: 2 jaar
__utmb: 30 minuten
__utmc, __utmv: sessie
__utmz: 6 maanden
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Met deze cookies krijgen wij inzage in het geanonimiseerde bezoek op de website waarna we het gebruik van de website beter kunnen afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.

Hotjar
_hjIncludedInSample: 1 jaar
Hotjar is net als Google Analytics een webanalyse-service. Met deze analytische cookies zien wij geanonimiseerde gegevens van elk bezoek zodat wij de pagina's op onze website beter kunnen analyseren voor een betere gebruiksgemak.

VVS-online cookie
vvsOnlineEuCookieWet: 6 maanden
Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden dat de gebruiker deze cookie melding heeft gelezen en afgesloten. Deze melding zal na 6 maanden weer worden weergegeven.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

VVS bedrijven BV zal op geen enkele wijze de gegevens verstrekken aan derden zonder toestemming van de gebruiker.


Beoordeel ons

Shop veilig bij ons

EMOTA European Trustmark for e-Commerce
Onze vermelding op www.keurmerk.info